W razie pożaru - OSP Łososina Górna JOT KSRG

Ewidencja wyjazdów
Dla strażaków
Przejdź do treści

W razie pożaru

Strażacy radzą: Jak zachować się w razie pożaruJak zwalczać powstały pożar:

1. W przypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego
likwidacji:
zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby
   będące w strefie zagrożenia,
wezwać straż pożarną.

2. Telefoniczne alarmowanie należy wykonać w następujący sposób:
Po wybraniu numeru alarmowego straży pożarnej 998 i zgłoszeniu się dyżurnego spokojnie i
wyraźnie podaje się:
• swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu,
• adres i nazwę obiektu,
• co się pali, na którym piętrze,
• czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.

Po podaniu informacji nie odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia
przyjęcia zgłoszenia.

Przyjmujący może zażądać:
• potwierdzenia zgłoszenia poprzez oddzwonienie,
• dodatkowych informacji, które w miarę możliwości należy podać.

3. Przystąpić niezwłocznie, przy użyciu miejscowych środków gaśniczych do gaszenia pożaru
i nieść pomoc osobom zagrożonym w przypadku koniecznym przystąpić do ewakuacji ludzi
i mienia. Należy czynności te wykonać w taki sposób aby nie doszło do powstania paniki
jaka może ogarnąć ludzi będących w zagrożeniu, które wywołuje u ludzi ogień i dym.
Panika może być przyczyną niepotrzebnych i tragicznych w skutkach wypadków w trakcie
prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.
Dlatego prowadząc jakiekolwiek działania w przypadku powstania pożar należy kierować
się rozwagą w podejmowaniu decyzji. Do czasu przybycia straży pożarnej kierowanie akcją
obejmuje kierownik zakładu pracy /właściciel obiektu/ lub osoba najbardziej energiczna i
opanowana.

Jak ewakuować ludzi i mienie:
Celem ewakuacji ludzi jest zapewnienie osobom szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy
zagrożonej lub objętej pożarem. Do celów ewakuacji ludzi służą korytarze - poziome drogi
ewakuacji i klatki schodowe - pionowe drogi ewakuacyjne z których istnieje możliwość
bezpośredniego wyjścia na zewnątrz.
Drogi i wyjścia ewakuacyjne oznakowane muszą być pożarniczymi tablicami informacyjnymi
zgodnie z PN - 92/N - 01256/02 "Znaki Bezpieczeństwa - Ewakuacja. Ewakuacją ludzi z części lub
z całego obiektu zarządza kierujący akcją ratowniczo - gaśniczą.
W przypadku zaistnienia pożaru lub innego zagrożenia budynku lub jego części, osoby nie biorące
udziału w akcji ratowniczej powinny opuścić strefę zagrożenia. Osoby opuszczające strefę
zagrożenia kierują się do najbliższego wyjścia służącego celom ewakuacji zgodnie z
oznakowaniem.

W czasie prowadzenia ewakuacji zabronione jest:
• dokonywanie jakichkolwiek czynności mogących wywołać panikę,
• przechodzenie w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji,
• zatrzymywanie się lub tamowanie ruchu w inny sposób.

Osoby ewakuowane muszą podporządkować się poleceniom ratowników to jest osobom
prowadzącym ewakuację: strażacy, pracownikom służby zabezpieczenia obiektu.
Poza ewakuacją ludzi niejednokrotnie zachodzi konieczność ewakuacji mienia.
Celem ewakuacji mienia jest zabezpieczenie cennych przedmiotów oraz ważnych dokumentów
przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w przypadku pożaru lub innego zagrożenia. Ewakuowane
przedmioty i dokumenty należy umieszczać aby nie były narażone na zniszczenie lub uszkodzenie.
Działania ewakuacyjne muszą być prowadzone w sposób skoordynowany, nie powodujący
utrudnień w innych działaniach. Kierujący działaniami powinien wstępnie określić pomieszczenia z
których należy wynieść mienie.

Do pomieszczeń, z których należy ewakuować mienie w pierwszej kolejności, jeśli istnieje taka
możliwość bez narażenia życia i zdrowia zalicza się:
• pomieszczenia bezpośrednio zagrożone pożarem, w których jest źródło ognia,
• pomieszczenia sąsiednie ( w pionie i w poziomie) - możliwość rozprzestrzeniania się pożaru
  lub uszkodzenia przez działanie wysokiej temperatury i gazów popożarowych (dymu),
• pomieszczenia pod palącym się pomieszczeniem narażone na możliwość zalania w czasie
  akcji gaśniczej.

Materiał opracował:
bryg. mgr inż. Dariusz Mucha Zakład Ratowniczo-Gaśniczy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

Wróć do spisu treści