Czad - OSP Łososina Górna JOT KSRG

Ewidencja wyjazdów
Dla strażaków
Przejdź do treści

CzadSkąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?
Tlenek węgla potocznie zwany czadem jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym,
nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia.
Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty,
propanu, węgla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego
spalania. Może to wynikać z braku dopływu świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w
którym następuje spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika
gazowego, a także przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub kuchni. Jest to szczególnie
groźne w mieszkaniach, w których okna są szczelnie zamknięte lub uszczelnione na zimę. Czad
powstaje także często w czasie pożaru. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek
węgla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka. Dostaje się do organizmu przez układ
oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwioobiegu. W układzie oddechowym człowieka
tlenek węgla wiąże się z hemoglobiną 210 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do
organizmu. Stwarza to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Uniemożliwia
prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narządów
Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu
nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał albo nawet śmierć.
Jak zapobiegać zatruciu?
Podstawową przyczyną zatruć jest niepełne spalanie, do którego może dojść np. gdy zbyt szczelnie
zamknięte są okna, brak jest właściwej wentylacji . Powoduje to powstawanie tlenku i utrudnia jego
odpływ. Tyle spalin wypłynie na zewnątrz ile świeżego powietrza napłynie do pomieszczenia.
Przede wszystkim należy więc zapewnić możliwość stałego dopływu świeżego powietrza do
paleniska (pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub pieca) oraz swobodny odpływ
spalin.

Pamiętaj aby:
• uchylić okno w mieszkaniu, gdy korzystasz z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca gazowego
z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej),
• nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,
• przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystaj z usług wykwalifikowanej osoby,
• dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich
czyszczenia. Gdy używasz węgla i drewna należy to robić nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Gdy
używasz gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej niż raz na pół roku. Zarządca budynku
lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku
• użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania zgodnie
z instrukcją producenta: kontrolować stan techniczny urządzeń grzewczych,
• stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu;
w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera
urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji
technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
• w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ
nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w
budynku i mogą pogarszać wentylację,
• systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu,
bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej
wspomnianego otworu lub kratki,
• często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki
wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien.
• rozmieścić czujniki tlenku węgla w części domu, w której sypia twoja rodzina. Dla zwiększenia
bezpieczeństwa, dodatkowe czujniki warto umieścić w każdym pomieszczeniu,
• nie spalaj węgla drzewnego w domu, garażu, na zamkniętej werandzie itp., jeżeli pomieszczenia te
nie mają odpowiedniej wentylacji,
• nie zostawiaj samochodu w garażu na zapalonym silniku, nawet jeżeli drzwi do garażu pozostają
otwarte
• nie bagatelizuj objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia,
osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegasz
zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się
znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.


Jakie s
ą objawy zatrucia tlenkiem węgla?
- ból głowy,
- zawroty głowy,
- ogólne zmęczenie,
- duszność,
- trudnościami z oddychaniem, oddech przyspieszony, nieregularny
- senność,
- nudności.


Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony, oraz zaburzenia orientacji i zdolności oceny
zagrożenia powodują, że jest on całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny),
traci przytomność i – jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą – umiera
Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?
• należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza,
• jak najszybciej wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, na świeże powietrze,
• rozluźnić poszkodowanemu ubranie – rozpiąć pasek, guziki, ale nie rozbierać go, gdyż nie można
doprowadzić do jego przemarznięcia
• wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe – tel. 999, straż pożarna – tel. 998 lub 112),
Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, należy niezwłocznie przystąpić
do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca.


BEZPIECZNE U
ŻYTKOWANIE GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEPŁYWOWEJ
Gaz jest szeroko rozpowszechnionym nośnikiem energii, stosowanym powszechnie
w gospodarstwach domowych. Szczelność instalacji gazowej jest dla każdego oczywistym
warunkiem bezpiecznego użytkowania gazu, gdyż jego mieszanina z powietrzem grozi wybuchem.
Większość użytkowników gazu nie wie jednak kiedy może pojawić się zagrożenie zatruciem
tlenkiem węgla (potocznie zwanym czadem).
W Polsce każdego roku, z powodu zatrucia tlenkiem węgla pochodzącym z gazowych grzejników
wody przepływowej, umiera ok. 100 osób, a kilka razy więcej ulega zatruciu wymagającym
hospitalizacji.
Przeważająca większość wypadków śmiertelnych zdarza się między 1 listopada a 31 marca,
a więc w porze chłodnej. Przyczyną są zamknięte, szczelne okna. Można łatwo zapobiec
powstawaniu tlenku węgla i jego przenikaniu do mieszkań, spełniając cztery podstawowe warunki
bezpiecznego użytkowania urządzeń spalających gaz.
Są to:
1) prawidłowa instalacja,
2) stały dopływ świeżego powietrza,
3) swobodny odpływ spalin,
4) właściwa eksploatacja zapewniająca dobry stan techniczny urządzenia gazowego.
Są one przedstawione poniżej w skrócie.


PRAWID
ŁOWA INSTALACJA
Zainstalowania lub wymiany piecyka gazowego może dokonać jedynie uprawniony specjalista,
zgodnie z instrukcją producenta. Wykonywanie prac instalacyjnych i regulacyjnych przez osobę
nieuprawnioną może stworzyć zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Takie same wymagania
co do prac instalacyjnych i regulacyjnych , dotyczą kuchenek gazowych. Kuchenka powinna
znajdować się jak najbliżej wywiewnej kratki wentylacyjnej, a stanowiska pracy powinny być
usytuowane między oknem a kuchenką, tak, aby nad nimi następował przepływ świeżego
powietrza.

STA
ŁY DOPŁYW ŚWIEŻEGO POWIETRZA
Stały dopływ świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie gazu
ma podstawowe znaczenie. Brak dopływu świeżego powietrza powoduje niedobór tlenu. Wynikiem
tego niedoboru jest niezupełne spalanie i powstawanie tlenku węgla. Następuje to wówczas, gdy np.
okna mieszkania są szczelnie zamknięte. Stały dopływ świeżego powietrza do mieszkania jest
również warunkiem niezbędnym swobodnego odpływu spalin. W związku z tym należy pamiętać,
aby przed każdą kąpielą dobrze przewietrzyć łazienkę, szczelne okna były wyposażone w
nawiewniki powietrza, a podczas kąpieli uchylone było okno w mieszkaniu lub lufcik. Zasłanianie
kratek wentylacyjnych, zarówno nawiewnej w drzwiach do łazienki, jak i wywiewnej na wlocie do
przewodu wentylacyjnego, grozi śmiertelnym zatruciem.


SWOBODNY ODP
ŁYW SPALIN
Piecyk gazowy powinien być szczelnie przyłączony do przewodu spalinowego, a przewód
spalinowy musi być szczelny i drożny. Nieszczelny komin powoduje osłabienie ciągu lub może być
przyczyną przenikania spalin do sąsiadujących z nim pomieszczeń. Przewody kominowe (dymowe,
spalinowe i wentylacyjne) należy kontrolować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kontrola
powinna być przeprowadzona przez osoby uprawnione, a obowiązek poddania obiektu kontroli
spoczywa na właścicielu lub zarządcy. Warunkiem swobodnego odpływu spalin jest jednak nie
tylko drożny przewód spalinowy, lecz także stały dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia, w
którym następuje spalanie gazu. Nie będzie odpływu spalin, jeżeli pracujący piecyk gazowy będzie
się znajdował w zamkniętym, uszczelnionym mieszkaniu. Stały dopływ powietrza do
pomieszczenia, w którym włączono piecyk gazowy, jest więc warunkiem niezbędnym do spełnienia
dwóch podstawowych wymagań bezpieczeństwa - zupełnego spalania gazu i swobodnego odpływu
spalin.
Podczas kąpieli nie należy włączać wentylatora w kuchni lub w innym miejscu w mieszkaniu,
ponieważ jego działanie osłabia naturalny ciąg spalin w przewodzie spalinowym piecyka
gazowego.

DOBRY STAN TECHNICZNY URZ
ĄDZENIA GAZOWEGO
Urządzenia gazowe powinny być utrzymywane w czystości i w dobrym stanie technicznym, a także
okresowo kontrolowane zgodnie z zaleceniami producenta. Obowiązek utrzymania wymaganego
stanu technicznego urządzeń gazowych i ich udostępnienia do kontroli nakłada na użytkownika
lokalu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 z dnia
9.09.1999r., poz. 836, § 17 ust. 1 i 2). W trosce o bezpieczeństwo własne i swojej rodziny do tego
obowiązku powinien się poczuwać każdy użytkownik urządzeń gazowych. Piecyk gazowy
używany od wielu lat należy niezwłocznie zgłosić do kontroli. Stary, zużyty, nie czyszczony i
rozregulowany piecyk gazowy zagraża życiu. Naprawa i konserwacja urządzenia gazowego może
być powierzona wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia.
Pamiętajmy !
Od stosowania się do powyższych rad może zależeć zdrowie i życie Twoje oraz Twoich
bliskich. Wystarczy jedynie odrobina przezorności.


Wróć do spisu treści