Bezpieczeństwo w mieszkaniach - OSP Łososina Górna JOT KSRG

Ewidencja wyjazdów
Dla strażaków
Przejdź do treści

Bezpieczeństwo w mieszkaniach

Bezpieczeństwo w mieszkaniachSezon zimowego ogrzewania mieszkań w budynkach wielo i jednorodzinnych, to co roku okres
zwiększonej ilości pożarów. Statystyki Państwowej Straży Pożarnej odnotowują wtedy wzrost
liczby ofiar śmiertelnych i osób poszkodowanych.
Ilość strażackich interwencji rośnie z każdym rokiem.
Przyczyny pożarów od lat ciągle się powtarzają. Dominujące ich grupy, to podpalenia,
nieostrożność osób zarówno dorosłych jak i nieletnich, wady lub niewłaściwa eksploatacja urządzeń
i instalacji elektrycznych oraz wady i zła obsługa urządzeń grzewczych. Zapewnij bliskim i sobie
spokojne święta.


Zapamiętaj następujące, podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego.


1.
W zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych:
• nie stosuj bezpieczników o większej mocy niż dopuszczalna, nie naprawiaj ich,
• używaj tylko tyle odbiorników prądu elektrycznego na ile obliczono moc instalacji
elektrycznej - nadmierne obciążenie instalacji powoduje przegrzewanie się kabli i
przewodów oraz wypalanie styków w gniazdkach i puszkach rozgałęźnych;
jednoczesne włączenie opiekacza, żelazka i czajnika powoduje duże obciążenie
eksploatowanej instalacji,
• nie używaj urządzeń uszkodzonych,
• zlecaj przeglądy techniczne urządzeń elektrycznych i gazowych wyłącznie osobom
uprawnionym do ich wykonywania,
• nie ustawiaj sprzętu telewizyjnego i radiowego w nie wentylowanych regałach, na
półkach obłożonych książkami i innymi materiałami palnymi - przez powolne i
długotrwałe nagrzewanie zakurzonych przedmiotów może dojść do ich zapalenia,
• nie wykonuj prowizorycznych podłączeń do instalacji elektrycznej,
• używaj tylko urządzeń elektrycznych posiadających krajowe atesty i dopuszczenia,
• nie ustawiaj elektrycznych urządzeń grzewczych w pobliżu materiałów palnych
(mebli, firanek, itp.) - zachowaj odległość minimum 50 cm.


2. W zakresie eksploatacji urządzeń gazowych:
• w mieszkaniu przechowuj nie więcej niż 2 nie podłączone do urządzeń gazowych
butle gazowe, o ładunku nie przekraczającym 11 kg każda,
• nie przechowuj butli w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu terenu (np.
w piwnicach), ponieważ gaz propan-butan jest cięższy od powietrza, może zalegać w
pomieszczeniu grożąc wybuchem,
• nie zatykaj przewodów wentylacyjnych - w urządzeniach gazowych, w przypadku
braku wystarczającej ilości powietrza, nastąpi niezupełne spalanie gazu, którego
produktem może być trujący, niewyczuwalny tlenek węgla (CO),
• zlecaj okresowe czyszczenie kanałów kominowych i wentylacyjnych – niedrożne
mogą być przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla, szczególnie podczas
kąpieli w łazienkach wyposażonych w gazowe ogrzewacze wody,
• nie ogrzewaj pomieszczeń kuchnią gazową - takie praktyki mogą się skończyć
poważnym zatruciem organizmu,
• używaj kuchni gazowej z wyłącznikiem przeciwwypływowym,
• używaj urządzeń gazowych posiadających krajowe atesty i dopuszczenia.


3. Zadbaj o warunki do ewakuacji na wypadek pożaru:
• nie stosuj krat w drzwiach i oknach, na klatkach schodowych i przejściach między
nimi oraz wyjściach na dach - krata utrudni ewakuację podczas pożaru oraz wydłuży
czas oczekiwania na pomoc strażaków; jeżeli musisz, zakładaj kraty, które można
otworzyć od wewnątrz. Klucz przechowuj w miejscu, znanym wszystkim
domownikom; pamiętaj, że podczas pożaru może to być jedyna droga ewakuacji,
• nie zastawiaj sprzętami korytarzy i dojść do mieszkań – może to utrudnić ewakuację
oraz dojście ratowników.


4. W zakresie posługiwania się ogniem otwartym:
• dopilnuj, by dzieci nie bawiły się ogniem, materiałami pirotechnicznymi czy
urządzeniami elektrycznymi, nigdy nie pozostawiaj małoletnich dzieci bez opieki,
• nie pal śmieci w śmietnikach i nie dopuść do zaprószenia ognia w zsypie,
• nie pal papierosów w łóżku - ludzie giną nie tylko w pożarach obejmujących całe
mieszkanie; zdarza się, że zaprószenie ognia niedopałkiem papierosa po zaśnięciu,
prowadzi do śmiertelnego zatrucia,
• nie zapalaj świec w pobliżu materiałów łatwo zapalnych,
• nie pozostawiaj włączonej kuchenki bez dozoru - odparowanie wody z garnka może
doprowadzić do zwęglenia pozostałości, zapalenia ich i silnego zadymienia
mieszkania, szczególnie niebezpiecznego dla śpiących osób; przypadkowe
wygaszenie kuchenki podczas gotowania może również doprowadzić do ulatniania
się gazu i jego wybuchu,
• przestrzegaj zakazu używania wyrobów pirotechnicznych w pomieszczeniach,
• przestrzegaj instrukcji obsługi wyrobów pirotechnicznych,
• przestrzegaj wymagań prawa lokalnego w zakresie stosowania wyrobów
pirotechnicznych,
• wyposaż mieszkanie w gaśnicę proszkową, minimum 2-kilogramową; taką gaśnicą
będziesz mógł bezpiecznie gasić palące się urządzenia elektryczne pod napięciem,
• wyposaż mieszkanie w autonomiczną czujkę pożarową, alarmującą o powstaniu
dymu (podczas każdego pożaru wydzielają się duże ilości dymu).


5. Gdy opuszczasz mieszkanie:
• sprawdź czy zostały wyłączone wszystkie odbiorniki prądu i gazu,
• przed opuszczeniem domu na dłuższy czas odłącz zasilanie prądem elektrycznym
oraz zakręć zawory wody i gazu,
• u sąsiadów pozostaw informację, gdzie będziesz przebywać.


6. Gdy powstanie pożar:
• zadzwoń do straży pożarnej pod numer - 998 lub z telefonu komórkowego 112
• staraj się zejść na piętro poniżej palącego się mieszkania lub wyjść na zewnątrz
budynku - pamiętaj - dym unosi się do góry, nie wolno zjeżdżać windami, nie należy
otwierać drzwi, przez które wydobywa się dym, gdyż dostarczenie większej ilości
tlenu może spowodować szybki rozwój pożaru i płomienie mogą nas poparzyć,
• jeżeli nie możesz opuścić mieszkania, nie otwieraj drzwi prowadzących na korytarz,
uszczelnij je, wzywaj krzykiem pomocy, wykonuj polecenia strażaków,
• nie gaś wodą urządzeń elektrycznych, grozi to porażeniem prądem; staraj się
wyciągnąć z gniazdka przewód zasilający (np. drewnianym kijem od szczotki),
można wykręcić bezpieczniki by odłączyć dopływ prądu do mieszkania,
• powiadom o zagrożeniu sąsiadów,
• nie wdychaj dymu - zasłoń usta mokrą tkaniną; jeżeli to możliwe - zmocz swoje
ubranie lub owiń ciało mokrą grubą tkaniną z naturalnych materiałów (z lnu, wełny,
bawełny itp.).


7. Gdy poczujesz gaz:
• zawiadom jak najszybciej pogotowie gazowe i administrację,
• powiadom sąsiadów,
• nie włączaj światła ani żadnych urządzeń elektrycznych,
• nie zapalaj zapałek czy zapalniczek,
• zamknij zawór gazu w mieszkaniu,
• otwórz szeroko okno,
• wyjdź na zewnątrz budynku.

Wróć do spisu treści